הסכם ממון – המדריך השלם לשנת 2024

הסכם ממון הנו הסכם אותו עורכים בני זוג אשר ברצונם להסדיר את הפן הכספי ביחסיהם וכן נושאים נוספים הקשורים לחיי המשפחה. מטרתו של הסכם הממון הוא למנוע מחלוקות עתידיות בנושאים אלה בין בני הזוג, הן במהלך חייהם המשותפים והן במקרה של סיום החיים המשותפים.

מי עורך הסכמי ממון?

לרוב, הסכמי ממון נערכים על ידי זוגות בפרק ב' בחייהם, אך ברבים מהמקרים, אף זוגות בפרק א' לחייהם עורכים הסכם ממון, כגון במקרים בהם אחד מהם או שניהם בעלי ממון, במקרים בהם חוו בני הזוג גירושין במשפחה, במקרים בהם מבקשים בני הזוג לשייך נכס ספציפי רק לאחד מבני הזוג, וכן על ידי ידועים בציבור, ועל כך יורחב בהמשך.

דוגמה להסכמי ממון

הסכם הקובע הפרדה רכושית מוחלטת בין הצדדים

הסכם זה מהווה למעשה ויתור של אחד מהצדדים על זכויות המוקנות לו על פי חוק יחסי ממון – מה שנצבר במהלך החיים המשותפים ולא רק לפני תקופה זו.

יודגש, כי על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, כל הרכוש והנכסים אשר נצברו על ידי מי מבני הזוג במהלך החיים המשותפים (שלא נתקבלו במתנה או בירושה) – שייכים באופן שווה לשני בני הזוג. בהסכם ממון ניתן להחריג את הדין החל, ולקבוע הפרדת זכויות ברורה ושיוך נכסים רק לאחד מבני הזוג.

הסכם מסוג זה מהווה הסכם דרקוני אשר יכול להוות פלטפורמה לתביעות לביטול הסכם הממון בעתיד על ידי בן הזוג ה"מופלה", ולכן, כדי למנוע תביעות לביטול מסוג זה, הנטייה כיום הנה לשלב בהסכם הממון מנגנון פיצוי לבן הזוג המופלה, כגון מנגנון פיצוי כספי עבור כל תקופת היות בני הזוג יחד, כדוגמת תשלום סכום חד פעמי שישולם לבן הזוג המופלה במועד סידור הגט, או תשלום יחסי לפי משך השנים בהן היו בני הזוג יחד.

הסכם הקובע הפרדת נכסים חיצוניים ושיתוף בנכסים שייצברו לאחר הנישואין

הסכם מסוג זה הנו שכיח יותר ופחות נתון להתנגדויות או תביעות לביטול מצד בן הזוג השני, כיוון שלמעשה אין הוא מופלה לרעה בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג.

בהסכם זה, קובעים הצדדים כי אם לאחד מבני הזוג קיימות זכויות בנכס עוד בטרם תחילת היחסים המשותפים (לרבות נכס שהתקבל בירושה או במתנה לפני ואף לאחר מועד הנישואין), יישארו מלוא הזכויות בנכס זה בידי בן הזוג, והנכס לא ייחשב כחלק ממסת הנכסים המשותפת של שני בני הזוג. עם זאת, קובע הסכם ממון מסוג זה, כי נכסים שייצברו לאחר הנישואין יהיו שייכים לשני בני הזוג באופן שווה ביניהם.

הסדר זה למעשה מעוגן זה מכבר בחוק יחסי ממון בין בני זוג – אם כן מדוע לערוך הסכם ממון הקובע את אותו הסדר בדיוק?

בית המשפט קבע כי על אף החוק החל בעניין, כאשר התנהגות הצדדים מתפרשת כרצון הצדדים לראות בשני בני הזוג כבעלי זכויות שווים בנכס שלפי החוק שייך רק לאחד מהם – תגבר זו על החוק, ובית המשפט יפסוק כי אותו נכס שייך לשניהם יחד באופן שווה.

לדוגמה, החוק קובע כי נכס שהתקבל בירושה שייך רק לבן הזוג שקיבל אותו בירושה. אם בת הזוג של אותו יורש גרה עמו בנכס, שילמה הוצאות שוטפות יחד עם בן הזוג עבור הנכס, בית המשפט עשוי לראות בהתנהגות זו כרצון הצדדים לשיתוף ספציפי ביניהם, דהיינו כי בן הזוג את בבת הזוג כשוות זכויות בנכס יחד עמו.

דוגמה נוספת, אם לבן הזוג היתה דירה מלפני הנישואין, ולאחר הנישואין הפקיד הוא את שכר הדירה שהתקבל בגינה לחשבון הבנק המשותף של בני הזוג והוציא הוצאות בגין הדירה מחשבון הבנק המשותף של הצדדים – בית המשפט עשוי לפרש התנהגות זו כרצון הצדדים לשיתוף ספציפי, דהיינו לראות בבת הזוג כשוות זכויות בדירה יחד עם בן הזוג.

על מנת להימנע ממצב זה, יש לערוך הסכם ממון המפרט את הנכסים הקיימים לכל אחד מבני הזוג ואת שיוך הזכויות לכל אחד מהם באופן בלעדי, או באופן שיתופי, לפי רצונם.

הסכם גירושין

הסכם זה הנו סוג של הסכם ממון, במסגרתו מחלקים הצדדים את הרכוש ביניהם, יחד עם נושאים נוספים.

הסכם בין ידועים בציבור (כולל הסכם בין בני אותו מין)

ראשית יש לבחון מה הדין החל על ידועים בציבור על פי החוק והפסיקה, ללא הסכם ממון ביניהם.

לצורך כך יש לבחון האם בני הזוג הנם ידועים בציבור או רק חברים – כיום, מקובל כי המבחן לקביעת היות בני הזוג ידועים בציבור הנו לפי סעיף 55 לחוק הירושה: "איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה".

בנוסף לכך, יש לבחון את הקריטריונים לבחינת כוונת השיתוף אצל ידועים בציבור, לפי פסיקת בית המשפט:

 • מה משך הקשר ואורך תקופת החיים המשותפים
  • האם זהו קשר זוגי ראשון של הצדדים
  • מה הם דפוסי העבודה של הצדדים והאם קיימת תלות כלכלית ביניהם
  • האם לבני הזוג ילדים משותפים
  • מה מידת השיתוף של בני הזוג בהשגת מקורות הכנסה או פרנסה
  • מה הם מקורות המימון של הנכסים שבמחלוקת, מהו עיתוי רכישת הנכסים ומהותם

הכלל הוא כי הנטל הרובץ על ידוע בציבור הטוען לזכותו לשיתוף בנכסי בן זוגו הנו כבד יותר מהנטל הרובץ בנסיבות דומות על בן זוג נשוי, ולרוב תידרש ראיה נוספת כלשהי שתעיד (לפחות באורח נסיבתי) על כוונת שיתוף בנכס של בן הזוג.

אשר על כן, קיימת חשיבות מכרעת לעריכת הסכם ממון בין בני זוג ידועים בציבור.

כיצד ניתן תוקף להסכם ממון?

בני זוג נשואים – הסכם ממון (לרבות תיקונו) טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג.

בני זוג שאינם נשואים – הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

הסכם ממון וצוואה – יחסי הגומלין ביניהם

הסכם ממון אינו יכול לקבוע מה ייעשה ברכוש אדם לאחר מותו. הצוואה קובעת זו, ובהיעדר צוואה, חוק הירושה יקבע את החלוקה הרכושית של הנפטר.

לעומת זאת, אדם לא יכול לצוות את מה שאינו שייך לו, אם הוחרג בהסכם הממון .

לצורך כל, להלן דוגמה לארבעה מצבים שונים – בקיומם של הסכם ממון וצוואה, או בהיעדרם.

כאשר לבן הזוג קיימת דירה מלפני הנישואין והוא נפטר –

 • במצב בו לא קיימת צוואה ולא נערך הסכם ממון – על פי הדין בשילוב הפסיקה החלה בנושא, אם קיימת הפרדה רכושית (למשל בני הזוג לא התגוררו בדירה, שכר הדירה הופקד בחשבון בנק נפרד בבעלות בן הזוג וכיו"ב) – עם פטירתו, בת הזוג זכאית ל- 1/2 מהזכויות בדירה, וילדיו זכאים ל- 1/2 מהזכויות בדירה באופן שווה ביניהם.
 • במצב בו לא קיימת צוואה ולא נערך הסכם ממון –  על פי הדין בשילוב הפסיקה החלה בנושא, אם לא קיימת הפרדה רכושית (למשל בני הזוג התגוררו בדירה, שכר הדירה הופקד לחשבון בנק משותף של בני הזוג וכיו"ב) – עם פטירתו, בת הזוג זכאית ל- 3/4 מהזכויות בדירה, וילדיו זכאים ל- 1/4 מהזכויות בדירה.
 • במצב בו לא קיימת צוואה ונערך הסכם ממון הקובע כי הדירה שייכת לבן הזוג בלבד (וקיימת הפרדה רכושית בפועל) – על פי הדין בשילוב הפסיקה החלה בנושא, עם פטירתו, בת הזוג זכאית ל- 1/2 מהזכויות בדירה, וילדיו זכאים ל- 1/2 מהזכויות בדירה.
 • במצב בו קיימת צוואה לפיה רכוש הנפטר יחולק במלואו לילדים ונערך הסכם ממון הקובע כי הדירה שייכת לבן הזוג בלבד (וקיימת הפרדה רכושית בפועל) – על פי הדין בשילוב הפסיקה החלה בנושא, עם פטירתו, בת הזוג אינה זכאית לזכויות בדירה, וילדיו זכאים למלוא הזכויות בדירה.

אשר על כן, חשוב ביותר לבני זוג לערוך הסכם ממון אשר יסדיר את היחסים הכלכליים ביניהם ואת זכויותיהם בנכסים ולצורך כך להתייעץ עם עורך דין הסכם ממון המומחה בעריכת הסכמי ממון.

הכותבת, עורכת דין גלית וייס, שותפה במשרד עורכי דין דורון אהרוני, מתמחה בעריכת הסכמי ממון.

לפרטים ניתן ליצור עמה קשר:

דוא"ל: doron@doron-aharoni.com

אתר המשרד: https://doron-aharoni.com/

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *